מדיניות פרטיות – אתר ענבר אנרגיה סולארית בע"מ

מדיניות פרטיות
בעל האתר, ענבר אנרגיה סולארית בע"מ, ח.פ 514180918, שכתובת הדומיין שלו היא https://www.inbar-solar.com (להלן "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל. על כן החליט בעל האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי בעל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש בעל האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש באתר.
מדיניות הפרטיות הינה בהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תהיה המשמעות הנודעת להם בתקנון האתר (להלן: "התקנון"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות והתקנון מהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין בעל האתר.

בעל האתר שומר על זכותו לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובאחריות המשתמש להתעדכן לעיתים קרובות במדיניות הפרטיות. אם מדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר ומכוונת לשני המינים.

כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, ו/או על ידי מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.
יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע.


רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, בעל האתר יבקש ממך מידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים. בנוסף יתבקש ממך לאשר קבלת תכנים שיווקיים הנוגעים לפעילות האתר.

שמירת המידע
הנתונים שנאספו וכן תוכן שהמשתמש מעלה ו/או משתף ו/או יוצר באתר, יישמרו ברשות בעל האתר. המידע נשמר על גבי שרתי אחסון אשר עשויים להימצא במדינת ישראל או מחוצה לה. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מסכים לשמירת המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

מטרות השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
– לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר
– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
– לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים
– כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
– לצורך שמירה על כללי ונהלי האתר אשר מופיעים בתקנון תנאי השימוש
– לצורכי בקרה
– לצרכי יצירת קשר ו/או למטרות שיווק ופרסום – באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, הודעות וואטסאפ, או בכל מדיה אחרת.

המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
בעל האתר מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או הודעות במדיה דיגיטלית אחרת בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ו/או אם מסרת את פרטיך במסגרת רכישה או משא ומתן לרכישה מהאתר, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו, באמצעות קישור אשר מופיע בגוף הדיוור הישיר ו/או במייל המצורף info@inbar-solar.com ו/או על ידי פניה לבעל האתר.
בעל האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר לצדדי ג'.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
– אם תבצע רכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר, יועבר לצדדים שלישיים המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
– במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיך;
אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
– אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
– אם העסק ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
– לצורך גיבוי האתר ו/או תחזוקה שלו על ידי ספקים חיצוניים;

Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על המשתמש אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים
העסק מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העסק.

אבטחת מידע
באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך. אם יש למשתמש באתר חששות בנוגע למידע מסוים, עליו להימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט. בעל האתר אינו מתחייב שהשימוש באתר ו/או המידע שמסר אגב השימוש יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנמסר באמצעותם ו/או המאוחסן בהם.

זכויות נשוא המידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל מנהל האתר בדואר אלקטרוני : info@inbar-solar.com
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים כ-14 ימים לפני מועד השינויים.

דיווח על פגיעה בפרטיות
אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במסגרת או בזיקה לפעילות האתר, אנא פנה לבעל באתר בקישור info@inbar-solar.com ופרט בפנייתך את נסיבות הפגיעה כפי שאתה רואה אותה.

בעל האתר יברר את פנייתך וישיב לך תוך זמן סביר מקבלתה.

מדיניות הפרטיות עודכנה בחודש יולי 2023

דילוג לתוכן